Maandelijkse bijdrage zelfstandigen


zaken doen
Als u overweegt om autonoom te zijn of als u al bent, moet u weten dat één van de verplichtingen die de registratie in de Bijzondere regeling voor zelfstandigen (RETA) met zich meebrengt, de maandelijkse betaling is van de zogenaamde “quota voor zelfstandigen” en dat deze varieert per jaar.

De zelfstandigen moeten een maandelijkse bijdrage betalen vanaf de eerste dag dat ze met hun activiteit beginnen. Deze bijdrage wordt elke maand aan het einde van de maand automatisch van een Spaanse bankrekening afgeschreven door de Sociale Zekerheid.

De bijdrage voor zelfstandigen is een percentage dat wordt berekend op basis van het “theoretische salaris” dat u als werknemer inschat. De premiegrondslagen hebben een minimum en een maximum die elk jaar door de regering worden vastgesteld. Het bedrag bepaalt ook de voordelen die een zelfstandige kan ontvangen in situaties van werkloosheid, ziekteverlof, ziekteverlof en met name in het geval van pensionering.

Op 1 januari 2018 is de minimumbijdragebasis voor zelfstandigen vastgesteld  op €919,80 en het maximum op € 3.751,20.

Het percentage dat van toepassing is op die premiegrondslag en dus de maandelijkse uitkering, is 29,8% voor werknemers die ervoor kiezen om de tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (IT) te dekken.

Vergeet niet dat de dekking van de IT verplicht is voor alle zelfstandigen, tenzij ze zich in een situatie van pluriactividad bevinden en van dit voordeel genieten in een ander schema, in welk geval het toe te passen tarief 26,50% zou zijn.

Zelfstandigen die niet hebben gekozen voor dekking vanwege arbeidsongevallen (AT) en beroepsziekten (EP), zullen een extra bijdrage van 0,1% hebben voor de financiering van uitkeringen voor risico tijdens zwangerschap en risico tijdens borstvoeding.

De RETA biedt een aantal kortingen, die van toepassing zijn op verschillende groepen, zoals  zelfstandigen met een handicap, jongeren, werknemers in Ceuta en Melilla, 65-plussers of werknemers met zwangerschaps- of bevalling ouderschap.

Voorbeeld:
De meerderheid van de zelfstandigen, meer dan 80%, kiest voor de minimale premiegrondslag, dus het toe te passen percentage, inclusief tijdelijke arbeidsongeschiktheid en financiering van uitkeringen voor risico’s tijdens zwangerschap en borstvoeding, zou 29,90% bedragen.

29,90% x 932,70 (premiegrondslag) = € 278,87 maandelijkse bijdrage zelfstandige.

 

De bijdrage voor zelfstandigen met meer dan 10 werknemers


Per 1 januari steeg de minimale premiegrondslag en dus de bijdrage van zelfstandige van ondernemingen met 4% volgens het Minimum Interprofessional Salary (SMI), waarvan de bijdrage van Groep 1 afhing. De minimale bijdrage van het bedrijfslid dat zelfstandig ondernemer was, ging van € 1.152,90 naar € 1.199,08 in 2018 en de vergoeding werd verhoogd met € 13 naar € 357. Dit betekent dat de bijdrage met “gewonde” zelfstandigen 20% minder bedraagt.

In de algemene begrotingen van 2018 heeft men uiteindelijk in mei besloten om de bijdrage van de zelfstandige met 1,4% te verhogen vanaf augustus 2018, met uitzondering van de zelfstandige van een onderneming die al een eigen stijging had ervaren.

 

Bijdrage in 2018 voor werkgerelateerde ongevallen en beroepsongevallen


De dekking van de risico’s van arbeidsongevallen (AT) en beroepsziekten (EP) is vrijwillig, behalve voor zelfstandigen die een beroepsactiviteit uitvoeren met een hoog risico op ongevallen.

Dit extra tarief varieert echter afhankelijk van het beroep en de situatie van elke werknemer, dus er zijn verschillende premies voor arbeidsongevallen en beroepsziekten variërend tussen 1,3% en 6,5% van de premiegrondslag.

 

Bijdrage zelfstandige met werkloosheidsuitkering


In het geval dat de zelfstandige het recht wil hebben op een uitkering bij stopzetting van de activiteiten (werkloosheidsuitkering), wat nog steeds optioneel is dan zou een extra percentage van 2,2% van toepassing zijn.

In dit geval zouden de werknemers die de IT hebben gedekt een korting krijgen op het percentage dat moet worden toegepast op de basis van 29,8% tot 29,3%. Dit zou betekenen dat de basis voor de bijdrage 31,6% is van de premiegrondslag, inclusief de financiering van risicovoordelen tijdens zwangerschap en risico tijdens borstvoeding.

Sinds de inwerkingtreding van de Mutuals Law in januari 2015 is het niet langer verplicht om bijdragen te betalen voor werkgerelateerde ongevallen en beroepsziekten en om bijdragen te betalen vanwege stopzetting van de activiteit.

 

Bijdrage zelfstandige ouder dan 47 jaar


De meerderheid van de zelfstandigen verhoogt hun premiegrondslag wanneer ze 47 jaar worden, met als doel meer bij te dragen en op deze manier hun toekomstig pensioen te verhogen.

De vrijheid om de premiegrondslag te kiezen is echter beperkt tot deze leeftijd en het is alleen mogelijk om deze geleidelijk te verhogen volgens de limieten die elk jaar worden vastgesteld.

De planning van de pensionering van zelfstandigen is gewijzigd na de hervorming van het pensioenstelsel.

De zelfstandigen die hun pensionering plannen, moeten hun socialezekerheidsbijdragen verhogen tot ongeveer 500 of 600 euro vanaf de leeftijd van 42 jaar om het maximale pensioen te krijgen.

Voor werknemers die met ingang van 1 januari 2018 de leeftijd van 48 jaar of meer hebben bereikt, ligt de premiegrondslag tussen de bedragen € 1.005,90 en € 2.052,00 per maand. Als we het hebben over de aanname van de langstlevende echtgenoot van de ondernemer die als zelfstandige is ingeschreven, ligt de keuze van de bases tussen de bedragen van 932,70 en 2,052,00 euro / maand

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.