Hulp ZZP-er


Ik ben zelfstandige en ik heb mijn bedrijf gesloten vanwege het coronavirus, hoe vraag ik de uitkering aan?

Bedrijven die zijn gesloten door het uitroepen van de alarmtoestand sinds 14 maart 2020 hoeven alleen een beëdigde verklaring te overleggen en bedrijven die open blijven maar waarvan hun activiteit is verminderd, dienen economische of fiscale documenten te overleggen die dit bewijzen.

De zelfstandigen zijn een groep die vooral wordt getroffen door de corona virus crisis en de gedwongen sluiting van bedrijven door het uitroepen van de alarmtoestand. Denk aan bars, restaurants, winkels, taxichauffeurs, transporteurs … er zijn veel professionals die de deuren van hun bedrijf hebben moeten sluiten of een groot deel van hun klanten hebben verloren.

Om hun situatie te verlichten, heeft de regering toestemming gegeven voor een buitengewone uitkering voor de stopzetting van de activiteiten van deze zelfstandigen die door deze situatie worden getroffen.

Waar moet ik aan voldoen?

  • Geregistreerd zijn als zelfstandige op de datum waarop alarmtoestand werd aangekondigd, in de “RETA” (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) of in voorkomend geval, in het speciale regime van sociale zekerheid voor zeevarenden.
  • In het geval dat uw activiteit niet direct wordt opgeschort op grond van de verklaring van de alarmstatus, moet een vermindering van uw facturering met ten minste 75% ten opzichte van die in het vorige semester aan kunnen tonen.
  • Up-to-date zijn met de betalingen van de maandelijkse bijdragen aan de sociale zekerheid. Indien echter op de datum van schorsing van de activiteiten of verlaging van de facturering niet aan deze eis wordt voldaan, nodigt het bestuursorgaan de zelfstandige uit tot betaling, zodat hij binnen de niet-verlengbare periode van 30 kalenderdagen de verschuldigde vergoedingen alsnog kan voldoen. De regularisatie van de roodstand heeft volledige gevolgen voor het verkrijgen van het recht op bescherming.
  • Er wordt geen minimale tijd gevraagd dat men zelfstandige dient te zijn, om de uitkering te ontvangen.

Om welke redenen kan ik de uitkering aanvragen?

Het besluit kent twee situaties waarin deze uitkering kan worden aangevraagd:

  • Als gevolg van overmacht, het bepalen van de tijdelijke of definitieve stopzetting van economische of professionele activiteit (in het geval van een bedrijf waarvan de activiteit is opgeschort door toepassing van de alarmtoestand).
  • Om economische redenen, in het geval dat de activiteit niet direct wordt opgeschort vanwege de melding van de alarmtoestand. In dit geval moet u de verlaging van uw facturering met ten minste 75% aantonen in vergelijking met die in het vorige semester.

Documentatie in geval van overmacht

De zelfstandige moet aan de “mutua” van de Sociale Zekerheid een verklaring overleggen waarin de datum van overmacht moet worden vermeld, 14 maart 2020. Het standaardmodel van elke afzonderlijke “mutua” dient men hiervoor te gebruiken en dient te worden gepresenteerd via internet.

Documentatie in geval van economische oorzaken

In dit geval moet de zelfstandige aan “mutua” van de sociale zekerheid het volgende presenteren:

  • Verklaring, waarin staat dat de oorzaak van de stopzetting van de activiteit economische redenen zijn. Het standaardmodel van elke afzonderlijke “mutua” dient men hiervoor te gebruiken.
  • Deze verklaring gaat vergezeld met relevante belastingdocumentatie, in het geval van aangiften van de inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) en de belasting over de toegevoegde waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido), of een certificaat van de belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria) of de bevoegde autoriteit van de autonome gemeenschappen, waar het geïnde inkomen wordt geïnd.

Wanneer kan ik de uitkering aanvragen en in welke tijdsperiode verwerken zij deze?

Bedrijven die wegens overmacht zijn gesloten, kunnen de uitkering aanvragen vanaf 18 maart 2020. Het recht wordt erkend uit de melding van de staat van alarm, 14 maart 2020, en duurt een maand of tot laatste dag van de maand waarin de alarmstatus eindigt, indien verlengd.

De “mutua” verwerkt de aanvraag binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek met alle vereiste documentatie en betaalt de sociale uitkering vanaf de maand onmiddellijk volgend op de datum dat de activiteit is stopgezet, op voorwaarde dat de aanvraag is ingediend binnen de aangegeven periode.

In het geval van bedrijven die de uitkering aanvragen voor een aanzienlijke daling van het inkomen, kan deze worden aangevraagd vanaf de maand april, waarna de daling van het inkomen kan worden bewezen. In dit geval wordt het recht ook erkend sinds de melding van de alarmtoestand, 14 maart 2020.

Wat is de looptijd van de uitkering?

Een maand vanaf 14 maart 2020, of tot de laatste dag van de maand waarin de alarmstatus eindigt, indien verlengd.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De sociale uitkering is 70% van de basisgrondslag. De wettelijke grondslag wordt berekend over het gemiddelde van de grondslagen waarvoor u heeft bijgedragen gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de activiteit werd stopgezet.

Als de minimale premieperiode niet is geaccrediteerd om recht te hebben op de uitkering, zal het bedrag van de uitkering gelijk zijn aan 70% van de minimumpremiebasis in de RETA, dat wil zeggen 661,11 euro.

Moet ik de sociale zekerheid betalen?

Nee, de “mutua” is degene die gedurende de duur van de uitkering de sociale zekerheid (de maandelijkse bijdrage) voor zijn rekening neemt.

Waar kan ik de sociale uitkering aanvragen?

Deze kunt u via internet aanvragen bij de “mutua” waar u bij staat ingeschreven. Hieronder de lijst van de “mutua” die samenwerken met de Seguridad Social en de link naar hun internetpagina.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.