Huursubsidie in Andalusië


Financiën

De Junta de Andalucía heeft zijn huursubsidieplan opnieuw gelanceerd in Andalusië en geeft daarmee opnieuw een economische steun aan mensen die een huurcontract hebben en een extra hulp nodig hebben om rond te kunnen komen.

De periode dat u de huursubsidie aanvraag kunt indienen loopt van 10 december 2018 tot 9 januari 2019. Er wordt in totaal 18 miljoen euro beschikbaar gesteld verdeeld over de jaren 2018, 2019 en 2020.

Deze steun moet de economische problemen verlichten, die huurders kunnen hebben die een huurovereenkomst hebben ondertekend in een bepaalde periode. Hiervoor dient men wel echter te voldoen aan een aantal kenmerken die zullen bepalen of een persoon in aanmerking komt om huursubsidie te ontvangen. Deze worden gespecificeerd in het aanvraag document dat moet worden ingediend bij de “Delegación de Vivienda” in de provincie waar men resident is.

 

Voorwaarden


 • De huursubsidie wordt alleen verleend aan huurders die een huurcontract hebben getekend na 1 januari 2018. In geen enkel geval eerder.
 • Beperking van de huur van het contract: de maandelijkse huur van de huurovereenkomst mag niet hoger zijn dan €600.
 • Huurcontract: u dient de huurder te zijn genoemd in een huurcontract, dat in overeenstemming is met de bepalingen van Wet 29/1994, stedelijke huurovereenkomsten van 24 november en andere van toepassing zijnde voorschriften die van kracht zijn op het moment van indienen van de aanvraag. Daarom moet het huis volgens de geldende regelgeving een kadastrale referentie hebben. Als u dit niet weet, kunt u de eigenaar vragen, die het moet verstrekken, of vraag het direct op bij het kadaster (Dirección General de Catastro).
 • De startdatum van het huurcontract moet gelijk zijn aan of vóór de periode waarvoor u de huursubsidie gaat aanvragen. Als u meerdere opeenvolgende huurcontracten hebt gehad, sinds 1 januari 2018, dient u ze allemaal op te geven.
 • In principe hoeft u het huurcontract niet te verstrekken, omdat de nodige gegevens worden verkregen uit de aanbetaling van de borg, die vastgelegd dient te zijn in het Agentschap voor huisvesting en rehabilitatie van Andalusië (Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), indien de eigenaar dit tenminste heeft aangemeld.
 • Om te voldoen aan de rest van de vereisten, zal rekening worden gehouden met de personen die zijn geregistreerd in de woning (padron), waarvoor de hulp wordt aangevraagd gedurende de gehele subsidie periode. Het is niet noodzakelijk dat deze personen door verwantschapsbanden zijn verbonden, maar zij dienen wel een collectief historisch inschrijvingscertificaat (padron) van de gemeente te verstrekken, dat is afgegeven in het jaar waarvoor de hulp wordt aangevraagd en waarin wordt verklaard dat alle leden ingeschreven staan vóór de aanvang van die periode.
 • De aanvrager moet legaal resident zijn en op nationale grondgebied verblijven.
 • In het bijzonder dient men te hebben voldaan aan de verplichtingen van de belastingdienst en de sociale zekerheid die wordt opgelegd door de geldende bepalingen, gedurende het hele proces en tot de betaling van de subsidie. Evenmin mag de begunstigde geen schulden hebben in de uitvoeringsperiode (die worden geclaimd en niet betaald) aan enig ander publiek recht van de Junta de Andalucía. Daarnaast moeten mensen die in vorige periodes huursubsidies hebben ontvangen, alle huurbetalingen van gesubsidieerde huurinkomsten hebben verantwoord.
 • U dient een bankrekening hebben die bekend is bij Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, zodat zij u de subsidie kunnen uitbetalen; dit is de enige manier van uitbetaling.
 • De som van de inkomsten verkregen door alle leden van uw co-existentie-eenheid (IUC) kan bepaalde grenzen niet overschrijden. Zie de uitleg hieronder.

 

Bepaling van het inkomen en de limiet


Waar en hoe vindt ik de totale inkomsten van de co-existentie-eenheid (IUC), die ik moet berekenen?

Stap één: uw persoonlijk inkomen bepalen

 • Voor de leden van de wooneenheid (UC / Unidad de Convivencia) die de verplichting hadden om de inkomstenbelastingaangifte voor de individuen te doen over 2017 de zogenoemde declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (die u dient te presenteren met de aanvraag in 2018, moet de som van de bedragen van de algemene belastinggrondslag worden opgenomen) en spaargelden (artikelen 48 en 49 van Wet 35/2006, van 28 november, op personenbelasting).
 • Voor wooneenheid UC-leden die geen verplichting hadden om een aangifte inkomstenbelasting in te dienen, worden hun bruto-inkomsten uit belastingen voor 2017 genomen, na aftrek van de overeenkomstige aftrekbare kosten, inclusief de vermindering van het arbeidsinkomen.

 

Stap twee: inkomstenweging

De som van de verkregen inkomsten wordt vermenigvuldigd met de volgende wegingscoëfficiënten als deze omstandigheden zich voordoen in de Coexistence-eenheid:

 • 0,75 indien er sprake is van een grote familie van algemene categorie of in de co-existentie-eenheid zijn er mensen met een handicap.
 • 0,60 in het geval van een grote familie van een speciale categorie of in de co-existentie-eenheid zijn personen met een handicap, met hersenverlamming, personen met een psychische aandoening, personen met een verstandelijke handicap of personen met ontwikkelingsstoornissen, met een erkende mate gelijk aan of groter dan 33 procent, of mensen met lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, met een erkende mate van beperking gelijk aan of groter dan 65 procent.

 

Stap drie: relatie met IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)

Het inkomen van de coëxistentie-eenheid (IUC), uitgedrukt in euro, wordt omgezet in IPREM-aantallen door ze te delen door het bedrag dat overeenkomt met die indicator, met verwijzing naar 14 betalingen.

IPREM 2017 (14 betalingen): 7.519,59 euro / jaar

Beperking om hulp aan te vragen. Om begunstigde te zijn van de huursubsidie, mag het percentage dat in stap drie wordt verkregen bepaalde grenzen niet overschrijden:

 • 2,50 maal de indicator Public Multiple Effect Inkomen (IPREM) in het algemeen. Dit komt overeen met €18.798,98
 • 3,00 maal de IPREM in geval van een grote familie van algemene categorie of in de co-existentie-eenheid zijn er mensen met een handicap. Dit komt overeen met €22.558,77
 • 3,50 keer IPREM wanneer het gaat om een grote familie van een speciale categorie of in de co-existentie-eenheid zijn er personen met een handicap met hersenverlamming, personen met een psychische aandoening, personen met een verstandelijke handicap of personen met ontwikkelingsstoornissen, met een erkende mate van gelijkheid of meer dan 33 procent, of mensen met fysieke of sensorische beperkingen, met een mate van beperking met een erkende mate gelijk aan of groter dan 65 procent. Dit komt overeen met €26.318,565
 • 3,00 maal de IPREM, in het geval dat het inkomen van de wooneenheid (IUC) de limiet van de inkomstenlimiet van de co-existentie-eenheid Cuantía del Limite de Ingresos de la Unidad de Convivencia (CLIUC) overschrijdt. Dit komt overeen met €22.558,77

 

Hoeveel bedraagt de huursubsidie?


 • 40% van de huur van uw woning als u een beperkt inkomen heeft,
 • 50% van de huur als u 65 jaar bent en een beperkt inkomen hebt.
 • 50% van de huur voor jongeren die de leeftijd van 35 jaar nog niet hebben bereikt bij het indienen van de aanvraag.
 • uw subsidie kan 75% van de huur bedragen als u zich ook in een situatie van bijzondere kwetsbaarheid bevindt en u geaccrediteerd bent door de Community Social Services (Servicios Sociales Comunitarios),

 

Over welke periode ontvangt u de huursubsidie?


U ontvangt huursubsidie over de maandelijkse huurbetaling in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2020. Dat wil wel zeggen dat de huurder alle maandelijkse huurbetalingen in die periode heeft betaald. De subsidie wordt gegeven op de eerste volledige maandelijkse huurbetaling die de huurder heeft betaald. De Junta de Andalucia behoudt zich bovendien het recht voor, om de huursubsidie in te trekken indien op enig moment niet aan de vereisten wordt voldaan en op dat moment is de laatste subsidie de maand vóór het constateren van niet-naleving.

 

Huursubsidie uitsluitingen


In een aantal gevallen heeft men geen recht op huursubsidie, die hieronder vermeld staan:

 • Huurders die een verwantschapsrelatie hebben in de eerste of tweede graad van bloedverwantschap of affiniteit met de persoon die het huis verhuurt, of indien u de partner of deelnemer bent.
 • U de eigenaar bent of het recht hebt om een ander huis te gebruiken. Deze vereiste zal worden vrijgesteld voor degenen die in het bezit zijn van een woning maar het is niet mogelijk deze te bewonen in verband met scheiding, of wanneer het huis ontoegankelijk is vanwege een handicap of wanneer het is verkregen door een erfenis en het eigendomspercentage niet hoger is dan 50 procent.
 • U heeft nog een getekende huurovereenkomst, tenzij u niet het recht hebt om deze te huren, wat in ieder geval moet worden bewezen door een officieel document.

 

Hoe kunt u het aanvragen?


U dient de formulieren I en III die hieronder vermeld staan in te vullen. Daarnaast dient u zeker te zijn dat bij de Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública  u rekeningnummer bekend is, zodat zij u de subsidie kunnen uitbetalen.

 

 

Hulp nodig?


Voldoet u aan alle eisen en heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Wij kunnen dit voor u doen. Neem contact met ons op per email: contact@tulipanrelocations.com

 

Bronnen (in het Spaans):


Algemene informatie internet pagina Junta de Andalucia:

Voorwaarden (samenvatting 22 pagina´s):

Complete informatie (284 pagina´s):

Reacties zijn gesloten.