Is mijn rijbewijs geldig in Spanje?


administratie

Op internet circuleren tegenstrijdige berichten over de geldigheid van Nederlandse en Belgische rijbewijzen in Spanje. Hieronder eerst een samenvatting met de conclusie en daaronder een overzicht van de wetteksten m.b.t. de geldigheid van uw rijbewijs.

Inwoners van de EU met residentie in Spanje

U verlengt uw rijbewijs door een Spaans aan te vragen wanneer uw rijbewijs verloopt (tot 3 maanden daarvoor). Maar u zou kunnen worden verplicht om eerder een Spaans rijbewijs aan te vragen, na 2 jaar verblijf, als uw rijbewijs niet voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in het “residentieprotocol” zoals gepubliceerd door DGT / Trafico in december 2014.

 1. Als u houder bent van een rijbewijs zonder vervaldatum, zoals het oude papiertje Dit zijn UK rijbewijzen en rijbewijzen uitgegeven in Duitsland, Frankrijk of België.
 2. Als u houder bent van een rijbewijskaart die 10 of 15 jaar geldig is voordat de foto moet worden vernieuwd en u beschikt over de categorieën C en / of D op de achterkant van de licentie, is de geldigheidsperiode niet is aangepast tot 5 of 3 jaar (houder onder of ouder dan 65), maar toont in plaats daarvan de datum van uw 70ste verjaardag of helemaal geen einddatum.

Vrijwillige acties met betrekking tot buitenlandse rijbewijzen:

 • registreer uw rijbewijs bij Trafico, uw NIE-nummer wordt op uw rijbewijs afgedrukt en u wordt geregistreerd voor het puntensysteem, zoals alle Spaanse bestuurders.
 • zorg voor een canje / uitwisseling waar uw nieuwe Spaanse rijbewijs dezelfde einddatum van uw huidige rijbewijs heeft. Dit is alleen beschikbaar voor EU-rijbewijzen en niet-EU-rijbewijzen van landen met een verdrag en alleen als uw EU-rijbewijs voldoet aan de ‘2-jarig ingezetenprotocol’-vereisten. Bij een canje / uitwisseling is geen medische keuring noodzakelijk.

Op vragen van Nederlanders in Spanje die worden geconfronteerd met tegenstrijdige informatie van lokale autoriteiten over het gebruik van een Nederlands (EU-) rijbewijs, zegt de Nederlandse Ambassade het volgende:

Nederlanders woonachtig in Spanje kunnen gebruik (blijven) maken van hun Nederlandse rijbewijs tot het einde van de geldigheid van dit rijbewijs:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/mag-ik-met-mijn-nederlandse-rijbewijs-in-het-buitenland-aan-het-verkeer-deelnemen

Conclusie


Nederlands Rijbewijs

Volgens de Spaanse wetgeving en de Europese Wetgeving is een Nederlands rijbewijs met een geldigheidsdatum van 10 jaar geldig in Spanje tot de geldigheidsdatum.

Belgisch Rijbewijs

Volgens de Spaanse wetgeving en de Europese Wetgeving is een Belgisch rijbewijs met een geldigheidsdatum van 10 jaar geldig in Spanje tot de geldigheidsdatum.

Volgens de Spaanse en Europese wetgeving dient een persoon met een Belgisch rijbewijs zonder geldigheidsperiode deze binnen 2 jaar na het verkrijgen van zijn residentie om te wisselen voor een Spaans rijbewijs.

Hieronder kunt u de vertaalde Spaanse wetteksten m.b.t. dit onderwerp terug lezen en het bewuste artikel in de Europese wet.

Spaanse Wetgeving


De Spaanse verkeersdienst DGT (Dirección General de Trafico) zegt het volgende op hun pagina:

“Geldige rijbewijzen om in Spanje mee te rijden:
Rijbewijzen afgegeven in landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) zijn geldig voor het rijden in Spanje.

Bovendien zijn onder bepaalde voorwaarden de volgende rijbewijzen ook geldig voor het rijden in Spanje:

 • Onderdanen van andere landen die zijn afgegeven overeenkomstig bijlage 9 van het Verdrag van Genève, of met bijlage 6 bij het Verdrag van Wenen, of die afwijken van dergelijke modellen alleen bij de goedkeuring of schrapping van niet-essentiële artikelen.
 • Onderdanen van andere landen die in het Spaans zijn geschreven of vergezeld zijn van een officiële vertaling ervan.
 • Internationale rijbewijzen die in het buitenland zijn uitgegeven overeenkomstig bijlage 10 van het Verdrag van Genève, of overeenkomstig het model van bijlage E van het Internationaal Verdrag van Parijs, in het geval naties die dit verdrag hebben ondertekend en die niet zijn ingeschreven of zijn toegetreden tot het verdrag van Genève.
 • Degenen die worden erkend in bepaalde internationale overeenkomsten waarbij Spanje partij is en onder de daarin vermelde voorwaarden.

Voorwaarden voor geldigheid:

De geldigheid van de verschillende hierboven genoemde rijbewijzen dienen binnen de geldigheidsperiode te vallen, de houder heeft de vereiste leeftijd om in Spanje een gelijkwaardig Spaans rijbewijs te verkrijgen en de periode van zes maanden is niet verstreken, dat de houder zijn normale verblijfstatus (residentie) in Spanje heeft gekregen (hooguit gerekend vanaf dat moment).

Na deze periode zijn de bovengenoemde rijbewijzen niet geldig voor autorijden in Spanje, en als hun houders willen blijven rijden, moeten ze een Spaanse rijbewijs aanvragen, dat na het controleren van de vereisten en het doorstaan van de overeenkomstige tests, behalve indien als gevolg van een overeenkomst met een land dat het rijbewijs heeft verleend, de uitwisseling ervan voor een gelijkwaardig Spaans rijbewijs mogelijk is.

Met betrekking tot de vernieuwing zegt DGT het volgende op hun pagina:

“Vernieuwing van Europese rijbewijzen en rijbewijzen van de Europese economische ruimte.

Bij een verlenging van een Europees rijbewijs dient de vergunninghouder een medische test te doorstaan en resident te zijn in de lidstaat waar de verlenging wordt aangevraagd.

Wie moet zijn rijbewijs verlengen?

 • a) Houders van Europese rijbewijzen die zijn verlopen of op het punt staan ​​te vervallen.
 • b) Houders van Europese rijbewijzen die onbepaald zijn of een geldigheidsperiode van meer dan 15 jaar hebben voor Groep 1-vergunningen (AM, A1, A2, A, B en BE) of een periode van meer dan 5 jaar voor vergunningen van Groep 2 (BTP, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE), zolang zij sinds twee jaar na 19 januari 2013, de datum van inwerkingtreding van Richtlijn 2006 / 126 / CE.

Voorbeelden:

Een houder van een Europees rijbewijs met een onbeperkte geldigheidsduur of langer dan 15 jaar, met legaal verblijf in Spanje verkregen op of vóór 19/01/2013, moet zijn rijbewijs met ingang van 19/01/2015 vernieuwen.

Een houder van een Europees rijbewijs met een onbeperkte geldigheidsduur of meer dan 15 jaar, met legaal verblijf in Spanje verkregen op 06/06/2014, moet zijn rijbewijs vanaf 06/06/2016 vernieuwen”


De tekst in de wet Real Decreto 818/2009 Artikel 15.1  van BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

“De houder van een rijbewijs afgegeven in een van deze Staten die zijn normale verblijfplaats in Spanje heeft verkregen, is onderworpen aan de Spaanse bepalingen met betrekking tot zijn geldigheidsperiode, controle van zijn psychofysische aanleg en toewijzing van punten.

In het geval van een rijbewijs waarvoor geen specifieke geldigheidsperiode geldt, moet de houder overgaan tot verlenging, zodra twee jaar zijn verstreken sinds hij zich als resident in Spanje heeft gevestigd”

Europese Wetgeving


RICHTLIJN 2006/126/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 vermeld betreffende het rijbewijs het volgende in Artikel 2 Onderlinge erkenning:

 1.  De door de lidstaten afgegeven rijbewijzen worden onderling erkend.
 2. Wanneer de houder van een geldig rijbewijs zonder de in artikel 7, lid 2, bepaalde administratieve geldigheidsduur zijn gewone verblijfplaats verwerft in een andere lidstaat dan die welke het rijbewijs heeft afgegeven, kan het gastland de in artikel 7, lid 2, bepaalde administratieve geldigheidsduur op het rijbewijs toepassen door het rijbewijs te vernieuwen vanaf twee jaar na de datum waarop de houder zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied heeft verworven.

Hieronder het artikel waar naar wordt verwezen:

Artikel 7, lid 2

 • a) Vanaf 19 januari 2013 hebben de door de lidstaten voor de categorieën AM, A1, A2, A, B, B1 en BE afgegeven rijbewijzen een administratieve geldigheidsduur van tien jaar. Een lidstaat kan ervoor kiezen deze rijbewijzen af te geven met een administratieve geldigheid tot 15 jaar.
 • b) Vanaf 19 januari 2013 hebben de door de lidstaten voor de categorieën C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E afgegeven rijbewijzen een administratieve geldigheid van vijf jaar.
 • c) De verlenging van een rijbewijs kan een nieuwe administratieve geldigheidsduur doen ingaan voor een andere categorie of andere categorieën waarvoor de houder van het rijbewijs rijbevoegdheid heeft, voorzover dit in overeenstemming is met de bepalingen van deze richtlijn.
 • d) De aanwezigheid van een microchip overeenkomstig artikel 1 is geen noodzakelijke voorwaarde voor de geldigheid van een rijbewijs. Het verlies of het onleesbaar zijn van de microchip, of enige andere beschadiging ervan heeft geen invloed op de geldigheid van het document.”

Bronnen:


Reacties zijn gesloten.