Is mijn rijbewijs geldig in Spanje?

administratie

Op internet circuleren tegenstrijdige berichten over de geldigheid van Nederlandse en Belgische rijbewijzen in Spanje. Deze tegenstrijdigheden worden veroorzaakt door de verschillen in de Spaanse en de Europese wetgeving. Echter de Europese wetgeving staat boven de Spaanse, maar de praktijk is echter anders. Hieronder een overzicht van de wetteksten m.b.t. de geldigheid van uw rijbewijs.

 

Spaanse Wetgeving


De Spaanse DGT (Dirección General de Trafico) zegt het volgende op hun pagina:

“Geldige rijbewijzen om in Spanje mee te rijden:
Rijbewijzen afgegeven in landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) zijn geldig voor het rijden in Spanje.

Bovendien zijn onder bepaalde voorwaarden de volgende rijbewijzen ook geldig voor het rijden in Spanje:

  • Onderdanen van andere landen die zijn afgegeven overeenkomstig bijlage 9 van het Verdrag van Genève, of met bijlage 6 bij het Verdrag van Wenen, of die afwijken van dergelijke modellen alleen bij de goedkeuring of schrapping van niet-essentiële artikelen.
  • Onderdanen van andere landen die in het Spaans zijn geschreven of vergezeld zijn van een officiële vertaling ervan.
  • Internationale rijbewijzen die in het buitenland zijn uitgegeven overeenkomstig bijlage 10 van het Verdrag van Genève, of overeenkomstig het model van bijlage E van het Internationaal Verdrag van Parijs, in het geval naties die dit verdrag hebben ondertekend en die niet zijn ingeschreven of zijn toegetreden tot het verdrag van Genève.
  • Degenen die worden erkend in bepaalde internationale overeenkomsten waarbij Spanje partij is en onder de daarin vermelde voorwaarden.

Voorwaarden voor geldigheid:

De geldigheid van de verschillende hierboven genoemde rijbewijzen dienen binnen de geldigheidsperiode te vallen, de houder heeft de vereiste leeftijd om in Spanje een gelijkwaardig Spaans rijbewijs te verkrijgen en de periode van zes maanden is niet verstreken, dat de houder zijn normale verblijfstatus (residentie) in Spanje heeft gekregen (hooguit gerekend vanaf dat moment).

Na deze periode zijn de bovengenoemde rijbewijzen niet geldig voor autorijden in Spanje, en als hun houders willen blijven rijden, moeten ze een Spaanse rijbewijs aanvragen, dat na het controleren van de vereisten en het doorstaan van de overeenkomstige tests, behalve indien als gevolg van een overeenkomst met een land dat het rijbewijs heeft verleend, de uitwisseling ervan voor een gelijkwaardig Spaans rijbewijs mogelijk is.

Omwisseling van rijbewijzen die zijn afgegeven in lidstaten van de Europese Unie en die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER: NOORWEGEN, IJSLAND EN LIECHENSTEIN)
Rijbewijzen afgegeven in een lidstaat van de Europese Unie of in staten die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in overeenstemming met de communautaire voorschriften, blijven in Spanje geldig onder de voorwaarden waaronder zij zijn afgegeven in hun plaats van herkomst, met dien verstande dat de rijleeftijd overeenkomt met die voor het verkrijgen van een gelijkwaardig Spaans rijbewijs.

Rijbewijzen afgegeven door een van deze staten die in één van deze landen of in Spanje zijn beperkt, geschorst of ingetrokken, zijn echter niet geldig voor autorijden in Spanje.

De houder van een rijbewijs afgegeven in een van deze Staten die zijn normale verblijfplaats (residentie) in Spanje heeft gekregen, is onderworpen aan de Spaanse bepalingen met betrekking tot zijn geldigheidsperiode, controle van zijn psychofysische aanleg en toewijzing van een strafpunten in geval van overtredingen.

In het geval van een rijbewijs waarvoor geen specifieke geldigheidsperiode geldt, moet de houder overgaan tot verlenging, zodra twee jaar zijn verstreken sinds hij zijn gewone verblijfplaats (residentie) in Spanje heeft.”

 

Europese Wetgeving


RICHTLIJN 2006/126/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 vermeld betreffende het rijbewijs het volgende in Artikel 2 Onderlinge erkenning:

“1. De door de lidstaten afgegeven rijbewijzen worden onderling erkend.

2. Wanneer de houder van een geldig rijbewijs zonder de in artikel 7, lid 2, bepaalde administratieve geldigheidsduur zijn gewone verblijfplaats verwerft in een andere lidstaat dan die welke het rijbewijs heeft afgegeven, kan het gastland de in artikel 7, lid 2, bepaalde administratieve geldigheidsduur op het rijbewijs toepassen door het rijbewijs te vernieuwen vanaf twee jaar na de datum waarop de houder zijn gewone verblijfplaats op het grondgebied heeft verworven.

Hieronder het artikel waar naar wordt verwezen:

Artikel 7, lid 2

a) Vanaf 19 januari 2013 hebben de door de lidstaten voor de categorieën AM, A1, A2, A, B, B1 en BE afgegeven rijbewijzen een administratieve geldigheidsduur van tien jaar. Een lidstaat kan ervoor kiezen deze rijbewijzen af te geven met een administratieve geldigheid tot 15 jaar.

b) Vanaf 19 januari 2013 hebben de door de lidstaten voor de categorieën C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E afgegeven rijbewijzen een administratieve geldigheid van vijf jaar.

c) De verlenging van een rijbewijs kan een nieuwe administratieve geldigheidsduur doen ingaan voor een andere categorie of andere categorieën waarvoor de houder van het rijbewijs rijbevoegdheid heeft, voorzover dit in overeenstemming is met de bepalingen van deze richtlijn.

d) De aanwezigheid van een microchip overeenkomstig artikel 1 is geen noodzakelijke voorwaarde voor de geldigheid van een rijbewijs. Het verlies of het onleesbaar zijn van de microchip, of enige andere beschadiging ervan heeft geen invloed op de geldigheid van het document.”

 

Conclusie


Nederlands Rijbewijs

Volgens de Spaanse wetgeving dient een persoon met een Nederlands rijbewijs deze na 6 maanden na het verkrijgen van zijn residentie omgewisseld te hebben in een Spaans rijbewijs.

 

Volgens de Europese Wetgeving is een Nederlands rijbewijs geldig in Spanje tot de geldigheidsdatum.

 

 

 

Belgisch Rijbewijs

Volgens de Spaanse wetgeving dient een persoon met een Belgisch rijbewijs met geldigheidsperiode deze binnen 6 maanden na het verkrijgen van zijn residentie om te wisselen voor een Spaans rijbewijs

Volgens de Europese Wetgeving is een Belgisch rijbewijs met geldigheidsdatum geldig in Spanje tot de geldigheidsdatum.

Volgens de Spaanse wetgeving dient een persoon met een Belgisch rijbewijs zonder geldigheidsperiode deze binnen 2 jaar na het verkrijgen van zijn residentie om te wisselen voor een Spaans rijbewijs.

Volgens de Europese Wetgeving dient een persoon met een Belgisch rijbewijs zonder geldigheidsperiode deze binnen 2 jaar na het verkrijgen van residentie om te wisselen.

 

Wat nu?


U kunt om geen discussie met een politie agent te krijgen het beste een Spaans rijbewijs aanvragen volgens de normen van de Spaanse wetgeving ondanks dat de Europese wetgeving van kracht is. Er zijn diverse Nederlanders die een bekeuring hebben gekregen, omdat zij niet in het bezit waren van een Spaans rijbewijs, maar een geldig Nederlands rijbewijs. U zou zo´n bekeuring natuurlijk aan kunnen vechten, maar dit is een lang traject en met alle kosten van dien.

U kunt een kopie maken van de Europese wetgeving en deze in uw auto bewaren. De Spaanse versie is hier te vinden. Onderstreep de bewuste tekst in de artikel nummers. Ik verwacht echter niet dat een agent snel van gedachten zal veranderen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.