Huurcontract in Spanje


woning

Als u op zoek bent naar een huurhuis in Spanje, dan is het belangrijk te weten wat u rechten en plichten zijn. Dit is vastgelegd in de wet “Ley de arrendamientos urbanos“. Hieronder in het kort de belangrijkste zaken.

Duur van het contract


De duur van het huurcontract wordt overeengekomen, door beiden partijen en bedraagt maximaal drie jaar. Indien de verhuurder het contract niet opzegt na deze periode dan wordt de huur met nog een jaar stilzwijgend verlengd.

De verhuurder kan het huis na één jaar huur terugkrijgen als hij de woning voor hem, zijn naaste familie of echtgenoot nodig heeft – in geval van scheiding, echtscheiding of nietigverklaring. Indien dit het geval is dient de verhuurder zijn huurder minstens twee maanden van tevoren informeren.

Ontbinding van het huurcontract door de huurder


Na de eerste zes maanden huur kan de huurder het appartement verlaten wanneer hij maar wil, zolang hij maar de verhuurder 30 dagen van te voren op de hoogte stelt, zonder dat hij enige onmetelijkheid hoeft te betalen.

De nieuwe huurwet bepaalt ook dat verhuurder en huurder in het contract kunnen overeenkomen dat als de huurder de woning voortijdig verlaat, hij de verhuurder schadeloos stelt voor een bedrag gelijk aan één maand huur voor elk jaar van het contract dat nog niet is verstreken. De tijdvakken minder dan het jaar worden evenredige berekend. Stel iemand heeft een contract voor 3 jaar en verlaat de woning na 9 maanden, dan dient hij 2,25 maanden huur als vergoeding te betalen.

Aanpassing huurprijs en borg


Verhuurder en huurder hoeven niet langer de huur aan te passen conform de algemene CPI-verhogingen. Ze kunnen de huur elk jaar bijwerken conform de voorwaarden die ze vrijelijk zijn overeenkomen in het huurcontract.

De borg wordt niet aangepast tijdens de eerste drie jaar huur. Telkens wanneer de huurovereenkomst wordt verlengd, kan de verhuurder een verhoging van de aanbetaling of huurder een vermindering eisen zodat de borg gelijk wordt aan één of twee maandtermijnen van de huidige huur, op het moment van de verlenging.

Verkoop van de woning met huurder


Als het gehuurde appartement wordt verkocht en het contract wordt geregistreerd in het kadaster, dan  kan de huurder tot het einde van het contract in de woning blijven, inclusief de stilzwijgende verlenging. Als u niet bent geregistreerd en de nieuwe eigenaar de huur wil beëindigen, heeft de huurder het recht om drie maanden in het appartement te verblijven nadat hij op de hoogte is gebracht van de verkoop en de intentie heeft om de huur te beëindigen.

Verhuurder en huurder kunnen overeenkomen dat huurder afstand doet van zijn voorkeursrecht, ongeacht de duur van de huurovereenkomst.

Verbouwingen


De betaling van de huur kan geheel of gedeeltelijk worden vervangen door het engagement van de huurder om het gehuurde te hervormen of te rehabiliteren.

Als de verhuurder verbeteringen in het huis aanbrengt en drie jaar huur zijn verstreken, dan kan de verhuurder de huurprijs verhogen.

De huurder kan het huis aanpassen om redenen van handicap of leeftijd (ouder dan 70 jaar), op voorwaarde dat het geen invloed heeft op de gemeenschappelijke elementen of diensten van het gebouw, indien het niet een afname van de stabiliteit of veiligheid veroorzaakt.

Uitzetting van achtergestelde huurders


De “uitdrukkelijke uitzetting” is gestroomlijnd. Huurders met een contract geregistreerd in het “Registro de la Propiedad” met een enkele maand van niet-betaling, hebben een periode van tien dagen deze te betalen vanaf het moment dat de verhuurder de eis om te betalen bij u neerlegt via de rechter of notaris. Als u na 10 dagen nog steeds niet hebt geantwoord of als u de resolutie wel accepteert, eindigt de huur, hoewel de ontruiming van het huis via de rechtbank moet worden gedaan.

Register van definitieve vonnissen van wanbetaling van huur


Verhuurders kunnen controleren of hun toekomstige huurder daar wordt weergegeven. Om dit te doen, moeten zij een voorstel indienen, waarin genoemde huurder is geïdentificeerd.

De personen die in het register zijn opgenomen, kunnen verzoeken dat ze worden verwijderd wanneer zij hun schuld aflossen. De registratie heeft echter een maximale duur van zes jaar, na deze periode wordt de registratie automatisch geannuleerd.

Registratie in het register is onderworpen aan de bepalingen van organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.