Pensioen

INTERNE REGELINGEN


Volgens Spaans recht worden pensioenen en andere soortgelijke voordelen geacht op Spaans grondgebied te worden verkregen in de volgende gevallen:

  • Wanneer deze voortkomen uit werk in Spanje.
  • Wanneer zij worden betaald door een inwoner van een persoon of door een vaste inrichting op Spaans grondgebied.

De Spaanse wet omvat ook enkele gevallen van vrijgestelde pensioenen:

  • Ouderdomspensioenen erkend bij Koninklijk Besluit 728/1993 van 14 mei, tot vaststelling van ouderdomspensioenen ten gunste van Spaanse emigranten.
  • Pensioenen die zijn vrijgesteld voor ingezetenen door de Wet op de personenbelasting, zoals:
    Pensioenen erkend door de sociale zekerheid als een gevolg van absolute blijvende invaliditeit of ernstige invaliditeit of voor gepensioneerde ambtenaren als gevolg van arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit.

 

OVEREENKOMST


Als een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is, moet er rekening mee worden gehouden, dat pensioenen, die worden verondersteld als betalingen wegens vroeger gepresteerd werk, anders worden behandeld als ze openbaar of privé zijn. Onder overheidspensioen wordt verstaan ​​het ontvangen van een voormalig overheidspersoneel; d.w.z. die wordt ontvangen voor diensten die worden geleverd aan een staat, aan een van zijn politieke subafdelingen of aan een lokale organisatie. Onder particulier pensioen wordt verstaan ​​elk ander type pensioen dat als voormalig privé werknemer wordt ontvangen, anders dan als publiek pensioen wordt aangemerkt.

  • Wat particuliere pensioenen betreft, bepalen de meeste overeenkomsten het recht om uitsluitend belasting te heffen ten gunste van de staat waar de belastingbetaler woont.
  • In het algemeen voor overheidspensioenen heeft de staat waar het pensioen vandaan komt het recht om het te belasten, behalve in het geval van ingezetenen en onderdanen van de andere staat, in welk geval het recht op belasting overeenkomt met die staat. De specifieke kenmerken van elke overeenkomst moeten echter worden geraadpleegd.

 

BELASTINGEN


Wanneer, volgens de Spaanse wetgeving en, in voorkomend geval, de overeenkomst, het pensioen onderworpen is aan Spaanse belasting, wordt belasting betaald volgens de volgende belastingschaal:

Jaarlijks pensioenbedrag         Belasting             Rest van het pensioen        Belastingpercentage
Tot (euro’s)                              (euro’s)                Tot (euro’s)                         8%
€ 0                                           € 0                        € 12.000                             30%
€ 12.000                                  € 960                    € 6.700                               40%
€ 18.700                                  € 2970                  meer

Inhoudingen: alleen de volgende aftrekposten zijn toegestaan ​​uit het belastbaar inkomen:

  • Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de Wet inkomstenbelasting en in de Handelen over het belastingstelsel van non-profitorganisaties en over belastingvoordelen voor patronage.
  • Belastinginhouding die is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

Reacties zijn gesloten.