Overige Kapitaalwinst

INTERNE REGELINGEN


Volgens de Spaanse wet is er sprake van vermogenswinst op Spaans grondgebied in de volgende gevallen:

  • Wanneer ze zijn afgeleid van effecten uitgegeven door ingezeten natuurlijke personen of organisaties.
  • Wanneer ze zijn afgeleid van andere liquide activa die zich op Spaans grondgebied bevinden of van rechten die op het Spaanse grondgebied moeten worden vervuld.
  • Wanneer activa op Spaans grondgebied of rechten waaraan moet worden voldaan of die op Spaans grondgebied worden uitgeoefend, worden opgenomen in de activa van de belastingplichtige, zelfs wanneer deze niet zijn afgeleid van een eerdere overdracht, zoals netto winsten uit gokactiviteiten.

 

De Spaanse wet kent verschillende gevallen van vrijstelling. Bijvoorbeeld:

  • Meerwaarden uit onroerend goed verkregen door ingezetenen in een andere lidstaat van de Europese Unie (behalve wanneer verkregen door een belastingparadijs, of indien de nettomeerwaarden voortvloeien uit de overdracht van aandelen, aandelen of andere rechten in een organisatie, het belangrijkste actief van eigendom is in Spanje, of als de netto winst voortvloeit uit de overdracht van aandelen, aandelen of andere rechten in een organisatie en de belastingbetaler, natuurlijke persoon, op enig moment gedurende de 12 maanden
    periode vóór de overdracht, heeft direct of indirect een aandeel van ten minste 25% van het kapitaal of activa van de organisatie gehouden. In het geval van niet-ingezeten entiteiten, als de overdracht niet voldoet aan de vereisten voor toepassing van de vrijstelling van artikel 21 van de wet op de vennootschapsbelasting).
  • Meerwaarden verkregen uit effecten die niet-ingezetenen in Spanje hebben uitgegeven.
  • De inkomsten uit de overdracht van effecten of de terugbetaling van aandelen in beleggingsfondsen die worden uitgevoerd op een van de officiële secundaire Spaanse effectenmarkten, verkregen door individuen of organisaties die woonachtig zijn in een land waarmee Spanje een overeenkomst heeft ondertekend met een informatie-uitwisselingsclausule , behalve wanneer het wordt verkregen via een belastingparadijs.

 

OVEREENKOMST


Volgens de overeenkomsten komt de bevoegdheid om deze winsten te belasten normaal gesproken uitsluitend overeen met de staat van ingezetenschap en zijn zij vrijgesteld in Spanje. Er zijn echter uitzonderingen in veel overeenkomsten wanneer deze zijn afgeleid van aandelen of aandelen in organisaties op basis van onroerend goed, waarbij belasting wordt toegestaan ​​in het land waar de gebouwen zich bevinden. Elke overeenkomst moet worden geraadpleegd.

 

BELASTINGEN


Het inkomen verkregen uit andere bronnen dan een vaste inrichting moet voor elke gedeeltelijke of totale aangegroeide inkomstenbelasting worden vermeld. De toegepaste belasting zal operationeel zijn, dus er is geen compensatie tussen meerwaarden en verliezen. De belastbare basis die overeenkomt met de meerwaarden wordt over het algemeen bepaald door toepassing van de regels van de personenbelasting op elke wijziging in activa. Nettowinst wordt berekend door het verschil tussen de transmissiewaarde en de aanschaffingswaarde. In het geval van nettowinsten verkregen door natuurlijke personen die afkomstig zijn van eerder verworven kapitaalbestanddelen.
Op 31 december 1994 kan een overgangsregeling die het bedrag van de nettowinsten verlaagt van toepassing zijn, met verschillende berekeningsmethoden, afhankelijk van het feit of de winsten lopen tot 31 december 2014 of vanaf 1 januari 2015.

Wat betreft meerwaarden (afgeleid van rechten of aandelen in een organisatie waarvan het vermogen voornamelijk bestaat uit onroerende goederen die zich op Spaans grondgebied bevinden of die de houder het recht verlenen om vastgoedactiva op het Spaanse grondgebied te genieten), worden de opbrengsten van de overdracht van rechten of aandelen in ingezeten organisaties in landen of gebieden waarmee er geen is effectieve uitwisseling van belastinginformatie, zal de waarde van de overdracht worden bepaald door de marktwaarde, op het moment van overdracht, van het onroerend goed dat zich op Spaans grondgebied bevindt of van de rechten om van die activa te genieten. Het onroerend goed dat zich op Spaans grondgebied bevindt, blijft aansprakelijk voor de betaling van de belasting. Als ze voortvloeien uit de overdracht van een onroerend goed, is het toepasselijke belastingtarief dat van het jaar van de opbouw (zie tabel). Anders is dit de algemene koers die van kracht is afhankelijk van het jaar van opbouw (zie tabel).

Vermogenswinsten die zijn aangegeven bij eigendommenoverdrachten:

Jaar 2011: belastingtarief 19%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 21%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50%
Vanaf jaar 2016: 19%

 

Overige kapitaalwinst:

Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

Aftrekposten: alleen de volgende aftrekposten zijn toegestaan op het belastbaar inkomen:

  • Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de wet op de inkomstenbelasting en in de wet op het belastingstelsel van non-profitorganisaties en van belastingvoordelen voor patronage.
  • Belastinginhouding die is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

Reacties zijn gesloten.