Inkomsten van stedelijke vastgoedactiva

INTERNE REGELINGEN


Volgens de Spaanse wetgeving zijn natuurlijke personen die niet-ingezeten belastingplichtigen zijn en die stedelijke gebouwen bezitten op Spaans grondgebied, die voor eigen gebruik worden gebruikt in plaats van voor economische activiteit of die leeg staan, onderworpen aan niet-ingezeten inkomstenbelasting voor het in rekening gebrachte inkomen dat overeenkomt met deze gebouwen.

 

OVEREENKOMST


In overeenstemming met de wet ter vermijding van dubbele belastingheffing, kunnen inkomsten uit onroerend goed worden belast in het land waar zij zijn gevestigd, ongeacht of het inkomen voortkomt uit rechtstreeks gebruik of vruchtgebruik, leasing of enige andere wijze waarop zij worden gebruikt.

 

BELASTINGEN


De belastbare basis die overeenkomt met de in rekening gebrachte inkomsten uit stedelijke vastgoedactiva op Spaans grondgebied zal worden bepaald volgens de regels voor personenbelasting. Voor deze doeleinden moet het inkomen worden berekend door het bedrag te berekenen door het overeenkomstige percentage toe te passen op de belastbare waarde van het onroerend goed, dat wordt vermeld op de IBI-aanslag (onroerend goed belasting):

Overlopende posten tot 31 december 2014
 Gebouwen waarvan de eigenschapsregisterwaarde is beoordeeld of gewijzigd met ingang van 1 januari 1994 ……………………………………… …………………………………… 1,1%
 Andere gebouwen ……………………………………….. ………………………………………….. ……….. 2%

Overlopende posten vanaf 1 januari 2015
 Gebouwen waarvan de belastbare waarde is herzien of gewijzigd en is gekomen van kracht binnen het belastingtijdvak of binnen de tien voorgaande belastingperioden …………… 1,1%
 Andere gebouwen ……………………………………….. ………………………………………….. ……….. 2%

Belasting is van toepassing voor deze belastbare basis zonder aftrek van kosten van welke aard dan ook. Het resulterende bedrag wordt geacht betrekking te hebben op het volledige kalenderjaar. Het aantal dagen wordt proportioneel verminderd wanneer het eigendom niet het hele jaar door eigendom is geweest of wanneer het een deel van het jaar is gehuurd.

Indien, op het moment van opbouw van de belasting (31 december), het gebouw geen belastbare waarde heeft of dat er geen is gemeld aan de eigenaar, zal de belastbare grondslag voor het onroerend goed 50% van de hoogste van de volgende bedragen bedragen: vergoeding of kostprijs van het onroerend goed, of de waarde van hetzelfde vastgesteld door de administratie voor andere belastingen. In deze gevallen bedraagt ​​het percentage 1,1%.

In het geval van gebouwen in aanbouw en in gevallen waarin het gebouw niet kan worden gebruikt voor stedenbouwkundige redenen, zal geen er enkel inkomen worden berekend. In het geval van timesharing is de belasting verschuldigd door de houder van het zakelijke recht, waarbij de waarde van het eigendomsregister wordt verdeeld op basis van de jaarlijkse gebruiksperiode. Als het gebouw op het moment van opbouw van de belasting geen waarde heeft in het eigendommenregister, of als er geen kennisgeving is gedaan aan de eigenaar, is de aankoopprijs van het gebruiksrecht de belastbare basis. De belasting op inkomen uit vermogen van eigenaars van timeshare-eigendomsrechten is niet van toepassing wanneer de duur niet langer is dan twee weken per jaar.
Als het gebouw eigendom is van meerdere natuurlijke personen, wordt het inkomen uit het gebouw of vruchtgebruik geacht te zijn verkregen door elke eigenaar, in verhouding tot hun eigendomsaandeel.

Het belastingtarief is.

Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

Aftrekposten: alleen de volgende aftrekposten zijn toegestaan op het belastbaar inkomen:

  • Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de Wet inkomstenbelasting en in de Handelen over het belastingstelsel van non-profitorganisaties en over belastingvoordelen voor patronage.

Reacties zijn gesloten.