Inkomsten uit onroerend goed

INTERNE REGELINGEN


Volgens de Spaanse wetgeving wordt inkomen dat rechtstreeks of indirect afkomstig is uit onroerend goed op Spaans grondgebied of rechten die daarop betrekking hebben, geacht te zijn verkregen op Spaans grondgebied.

 

OVEREENKOMST


De door Spanje ondertekende wetten schrijven de bevoegdheid toe om de inkomsten uit onroerende goederen te belasten in het land waar het onroerend goed gelegen is. In overeenstemming met de wet kunnen inkomsten uit onroerend goed worden belast in de staat waar zij zijn gevestigd, ongeacht of het inkomen voortvloeit uit direct gebruik of vruchtgebruik, uit leasing of uit enige andere wijze waarop zij worden gebruikt.
Daarom kunnen de inkomsten uit onroerende goederen die zich in Spanje bevinden, worden belast overeenkomstig de Spaanse wetgeving.

 

BELASTINGEN


Het inkomen verkregen uit andere bronnen dan een vaste vestiging moet voor elk gedeeltelijke of totale aangegroeide inkomstenbelasting worden gedeclareerd.
Over het algemeen is de belastbare basis het volledige bedrag, d.w.z. zonder aftrek van kosten. In het geval van goederen die geleast zijn, worden de inkomsten berekend door het bruto-inkomen te nemen dat van de huurder is ontvangen, inclusief alle activa die zijn overgedragen met het gebouw en exclusief de belasting op de toegevoegde waarde.
Als het gebouw slechts voor een deel van het jaar wordt verhuurd, moet het inkomen worden bepaald zoals in de vorige paragraaf voor de maanden waarin het wordt verhuurd en voor de rest van het jaar zal het inkomen het proportionele deel van de geschatte waarde zijn ( 1,1%, of 2% van de belastbare waarde, indien van toepassing).

In het geval van belastingplichtigen die woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, en voor overlopende posten vanaf 1 januari 2015, in een staat van de Europese Economische Ruimte met een effectieve informatie-uitwisseling (zie bijlage VI), kunnen de volgende kosten in mindering worden gebracht: om de belastbare basis te bepalen:

  • Als de inkomsten zijn opgebouwd tot en met 31 december 2014: kosten voor elke in wet 35/2006 betreffende inkomensbelasting genoemde inkomstencategorie kunnen worden afgetrokken van inkomsten die zijn verkregen sinds 1 januari 2010, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met inkomsten verkregen in Spanje, en kan een directe en onlosmakelijke link aan de activiteit toeschrijven.
  • Als de inkomsten zijn opgebouwd sinds 1 januari 2015, zijn de volgende aftrekbaar:
    • In het geval van natuurlijke personen (particulieren), kosten genoemd in Wet 35/2006 van 28 november, de Wet op de personenbelasting, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met in Spanje verkregen inkomsten, en een directe en onlosmakelijke link met de activiteit die in Spanje wordt uitgeoefend kan worden toe geschreven.
    • In het geval van vennootschappen, aftrekbare kosten opgesomd in de Wet op de vennootschapsbelasting, mits de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met in Spanje verkregen inkomsten en een rechtstreekse en onlosmakelijke band met de in Spanje gevolgde activiteit kan worden toegeschreven.

 

Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

Aftrekposten: alleen de volgende aftrekposten zijn toegestaan ​​op het belastbaar inkomen:

  • Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de wet op de inkomstenbelasting en in de wet op het belastingstelsel van non-profitorganisaties en van belastingvoordelen voor patronage.
  • Belastinginhouding die is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

In het geval er gebouwen verhuurd zijn en er is persoon ( een voltijds gecontracteerde werknemer) in Spanje beschikbaar is voor het beheer van deze activiteit dan kan de uitgevoerde activiteit worden beschouwd als een bedrijf dat wordt uitgeoefend door middel van een vaste vestiging en moet worden belast overeenkomstig de regels beschreven in het deel over “Inkomsten uit economische activiteit verkregen via vaste vestiging “.

Reacties zijn gesloten.