Inkomsten uit liquide middelen

INTERNE REGELGEVING


Volgens Spaans recht wordt onder inkomsten uit liquide middelen verstaan:

 • Dividenden en andere inkomsten verkregen uit deelneming in fondsen van in Spanje woonachtige organisaties.
 • Rente en overige inkomsten verkregen in opdracht van anderen van het eigen vermogen van natuurlijke residenten of rechtspersonen of door een door een vaste vestiging op Spaans grondgebied of terugbetalingen van leningen van het kapitaal gebruikt op Spaans grondgebied.
 • Royalty’s betaald door ingezeten natuurlijke personen of organisaties of door permanente vestigingen op het Spaanse grondgebied of die worden gebruikt op Spaans grondgebied. Onder royalty’s worden de bedragen verstaan ​​die zijn betaald voor het gebruik of de licentie voor het gebruik van rechten op werken van letterkunde, kunst, wetenschap, of cinema, patenten, handelsmerken, geheime tekeningen, plannen, formules of procedures, computerprogramma’s, informatie over industriële, commerciële of wetenschappelijke experimenten, persoonlijke rechten die kunnen worden afgestaan, zoals beeldrechten, industriële, commerciële of wetenschappelijke uitrusting en elk vergelijkbaar recht.

Met betrekking tot dit type inkomen biedt de Spaanse wet verschillende gevallen van vrijstelling. In het geval van rente zijn bijvoorbeeld de volgende vrijstellingen van toepassing:

 • Inkomsten verkregen door inwoners van een land van de Europese Unie, zolang ze niet zijn verkregen via een belastingparadijs.
 • Inkomsten uit publieke schulden.
 • Inkomsten van rekeningen van niet-ingezetenen.

Dividenden zijn vrijgesteld (behalve wanneer ze worden ontvangen via een belastingparadijs):

 • De dividenden en winst aandelen verkregen door particulieren en die resident zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie of in landen of gebieden waarmee een effectieve uitwisseling van fiscale informatie bestaat, met een maximum van € 1.500, die gelden voor de totaliteit van de inkomsten verkregen tijdens het kalenderjaar. (Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor
  dividenden die zijn opgebouwd tot 31 december 2014.)
 • Die gedistribueerd zijn door dochterondernemingen die resident in Spanje zijn aan hun moedermaatschappijen die resident zijn in een andere EU-staat (een moedermaatschappij is vanaf 1 januari 2011 een bedrijf dat een aandeel heeft in een andere onderneming van 5% of (met ingang van 1 januari 2015) waar de aankoopwaarde van het belang meer dan 20 miljoen euro bedraagt. Het investeringsbedrijf is de dochteronderneming) woonachtig in andere EU-lidstaten (bijlage VI) of om de PE van de moedermaatschappijen gevestigd in andere EU-lidstaten, of moedermaatschappijen die in de landen van de Europese Economische Gebied of de PE van deze moedermaatschappijen gevestigd in andere Staten met operationele uitwisseling van belastinginformatie (bijlage VI), op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Om deze vrijstelling van toepassing te laten zijn, mag de moedermaatschappij niet haar woonplaats hebben of de vaste vestiging moet zich bevinden in een land of gebied dat als belastingparadijs is gedefinieerd (bijlage V).
 • De dividenden en winstaandelen verkregen uit Pensioenfondsen die gelijkwaardig aan die zijn geregeld via de pensioenregelingen en fondsen Act, door de bewoners in een andere lidstaat van de Europese Unie of door de vaste vestiging van deze instellingen die zich in een andere lidstaat van de EU hebben gevestigd of ingezetenen uit landen die de Europese Economische Ruimte vormen en een operationele uitwisseling van belastinginformatie hebben (bijlage VI).
 • Dividenden en winstdeling verkregen uit unit trust-instellingen die zijn gereguleerd door Richtlijn 2009/65 / EG van het Europees Parlement en de Commissie; of ingezetenen van landen bestaande uit de Europese Economische Ruimte met een operationele uitwisseling van belastinginformatie (bijlage VI); Dit is een gedeeltelijke vrijstelling, gezien het feit dat de belasting minder kan zijn dan het resultaat als het belastingtarief dat van toepassing is van de Unit Trust instellingen die zijn gevestigd op Spaans grondgebied.

 

Met ingang van 1 juli 2011, zijn royalty´s in het bijzondere geval vrijgesteld op voorwaarde dat aan bepaalde vereisten is voldaan wanneer verbonden ondernemingen royalty´s betalen aan een bedrijf gevestigd is in een EU-lidstaat of aan een vaste vestiging van deze vennootschap in een andere lidstaat van de EU.

 

OVEREENKOMST


Wanneer een overeenkomst van toepassing is, met betrekking tot dividenden, rente en royalty’s, moet dit specifiek worden geraadpleegd. Over het algemeen is het gevolgde regime een gedeelde belastingheffing tussen Spanje en de staat waar de belastingplichtige ingezetene is; in dit geval heeft Spanje het recht om belastingen op deze inkomsten te heffen, maar met de beperking van de aangegeven belasting in elke Overeenkomst (bijlage IV).

 

BELASTINGEN


Het inkomen verkregen uit andere bronnen dan een vaste vestiging moet voor elke gedeeltelijke of totale aangegroeide inkomstenbelasting worden gedeclarreerd.
Over het algemeen is de belastbare basis de volledige hoeveelheid, d.w.z. zonder aftrek van kosten. In het geval van belastingplichtigen die woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, en voor overlopende posten vanaf 1 januari 2015, in een staat van de Europese Economische Ruimte met een effectieve informatie-uitwisseling (zie bijlage VI), kunnen de volgende uitgaven worden afgeleid om het te bepalen belastbare basis:

A) Als de inkomsten zijn opgebouwd tot 31 december 2014: de kosten voor elke inkomstencategorie vermeld in de Act 35/2006 kunnen in mindering worden gebracht op de inkomsten die zijn verkregen sinds 1 januari 2010.  De belastingbetaler, geeft aan dat deze kosten rechtstreeks zijn gekoppeld aan de inkomsten verkregen in Spanje, en kan een directe en onlosmakelijke link naar de activiteit die werd uitgevoerd in Spanje toeschrijven.

B) Als de inkomsten zijn opgebouwd sinds 1 januari 2015, is het volgende aftrekbaar:

 • a) In het geval van natuurlijke personen (particulieren),  de kosten vermeld in Wet 35/2006 van 28 november, de Wet op de personenbelasting, op voorwaarde dat de belastingbetaler dit erkent. De belastingbetaler, geeft aan dat deze kosten rechtstreeks zijn gekoppeld aan de inkomsten verkregen in Spanje, en kan een directe en onlosmakelijke link naar de activiteit die werd uitgevoerd in Spanje toeschrijven.
 • b) In het geval van vennootschappen, de aftrekbare kosten opgesomd in de Wet op de vennootschapsbelasting, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat zij rechtstreeks verband houden met in verkregen inkomsten Spanje, en kan een directe en onlosmakelijke link leggen naar de activiteit die wordt uitgeoefend in Spanje.

Het belastingtarief van toepassing op dividenden en rente is.
Jaar 2011: belastingtarief 19%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 21%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50%
Vanaf jaar 2016: 19%

Het belastingtarief van toepassing op royalty´s is.
Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

Bijzonder geval: in het geval van royalty’s tussen verbonden ondernemingen, betaald aan een bedrijf woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie of bij een vaste vestiging van hiervoor genoemde bedrijf in een andere EU-lidstaat, tot 30 juni 2011, 10%, op voorwaarde dat aan bepaalde vereisten is voldaan (vrijgesteld van 1 juli 2011).

Aftrekposten: alleen de volgende aftrekposten zijn toegestaan op het belastbaar inkomen:

 • Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de Wet inkomstenbelasting en in de wet over het belastingstelsel van non-profitorganisaties en over belastingvoordelen voor patronage.
 • Belastinginhouding dat is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

Reductie in overleg: Indien een overeenkomst van toepassing is die een limiet stelt aan de belastingheffing op dividenden, rente of royalty’s, kan de belastingbetaler deze limiet nemen door de aansprakelijkheid te verminderen.

Reacties zijn gesloten.