Inkomsten uit economische activiteit zonder PV

INTERNE REGELINGEN


Volgens Spaans recht wordt inkomen uit een economische activiteit zonder vaste vestiging op Spaans grondgebied geacht te zijn verkregen op Spaans grondgebied in de volgende gevallen:
• Wanneer de economische activiteit wordt uitgevoerd op Spaans grondgebied. Inkomsten die worden verkregen uit de installatie of assemblage van machines of voorzieningen die uit het buitenland komen, worden echter niet geacht op het Spaanse grondgebied te zijn verricht wanneer deze handelingen door de leverancier worden verricht en hun bedrag niet meer dan 20% van de kostprijs bedraagt; noch die voortvloeien uit de internationale aankoop en verkoop van goederen, inclusief extra kosten en bemiddelingskosten.
• Wanneer inkomsten afkomstig zijn van het verlenen van diensten op Spaans grondgebied. Wanneer deze diensten een gedeeltelijke ondersteuning bieden voor economische activiteiten die op Spaans grondgebied worden verricht, wordt alleen het inkomen dat de in Spanje uitgevoerde activiteit ondersteunt, geacht te zijn verkregen in Spanje.
• Wanneer inkomsten voortkomen uit de persoonlijke prestaties van artiesten en sportmensen op Spaans grondgebied, zelfs als ze door een andere persoon of organisatie worden ontvangen.

 

OVEREENKOMST


Wanneer een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is, en in de regel, en onverminderd de bijzondere kenmerken van de verschillende overeenkomsten, behandelen de meeste overeenkomsten de inkomsten uit economische activiteiten of activiteiten zonder vaste vestiging als volgt:
• Bedrijfswinsten: normaal wordt bedrijfswinsten verkregen zonder vaste vestiging alleen onderworpen aan belasting in het land waar de belastingplichtige woont en zijn ze in Spanje vrijgesteld als gevolg van de toepassing van de overeenkomst.
• Beroepsactiviteiten: in het algemeen, zoals in het vorige geval, schrijven de overeenkomsten de bevoegdheid toe om belastingen te heffen op dit inkomen, verkregen zonder een vaste vestiging op Spaans grondgebied, naar het land waar de belastingplichtige woont, en zijn ze vrijgesteld in Spanje; In sommige overeenkomsten wordt echter onder bepaalde omstandigheden belastingbevoegdheid voor Spanje ingesteld (vanwege de duur van het verblijf, de hoogte van het inkomen, enz.).
• Artistieke en sportieve activiteiten: als algemene regel geldt dat inkomsten voor uitvoeringen op Spaans grondgebied, in Spanje kunnen worden belast op basis van het nationale recht. Er zijn echter bijzondere omstandigheden in verschillende overeenkomsten met betrekking tot dit type inkomen.

 

BELASTINGEN


Wanneer, in overeenstemming met de interne voorschriften en, indien van toepassing, de overeenkomst, de inkomsten uit economische activiteiten uitgevoerd zonder vaste inrichting kunnen worden belast in Spanje, is het algemene belastingtarief van toepassing.

Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

Over het algemeen zal de belastbare grondslag het verschil zijn, tussen de bruto-inkomsten en de personeelskosten, de materialen die in het werk worden gebruikt en de voorraden.
In het geval van belastingplichtigen die woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, en voor overlopende posten vanaf 1 januari 2015, in een staat van de Europese Economische Ruimte met een effectieve informatie-uitwisseling (zie bijlage VI), kunnen de volgende kosten in mindering worden gebracht: om de belastbare basis te bepalen:

 • A) Als de inkomsten zijn opgebouwd tot en met 31 december 2014: kosten voor elke in wet 35/2006 betreffende inkomensbelasting genoemde inkomstencategorie kunnen worden afgetrokken van inkomsten die zijn verkregen sinds 1 januari 2010, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan inkomsten verkregen in Spanje, en kan een directe en onlosmakelijke link naar de activiteit die wordt nagestreefd in Spanje erkennen
 • B) Als de inkomsten zijn opgebouwd sinds 1 januari 2015, zijn de volgende aftrekbaar:
  • a) In het geval van natuurlijke personen (particulieren), kosten genoemd in Wet 35/2006 van 28 november, de Wet op de personenbelasting, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met in Spanje verkregen inkomsten, en een directe en onlosmakelijke link met de activiteit die in Spanje wordt uitgeoefend.
  • b) in het geval van vennootschappen, aftrekbare kosten opgesomd in de Wet op de vennootschapsbelasting, mits de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met in Spanje verkregen inkomsten en een rechtstreekse en onlosmakelijke band met de in Spanje gevolgde activiteit kunnen erkennen. De belastbare grondslag die overeenkomt met de inkomsten uit hoofde van herverzekeringsactiviteiten, wordt gevormd door de bedragen van de premies die de herverzekeraar uit niet-ingezetenen in herverzekering heeft betaald. Dit inkomen is aansprakelijk voor een speciaal belastingtarief van 1,5%.
   Inhoudingen: alleen de volgende aftrekkingen zijn toegestaan ​​uit het belastbaar inkomen:
   – Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de wet op de inkomstenbelasting en in de wet op het belastingstelsel van organisaties zonder winstoogmerk en van belastingvoordelen voor patronage.
   – Belastinginhouding die is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

Reacties zijn gesloten.