Inkomsten uit economische activiteit PV

INTERNE REGELINGEN


Volgens Spaans recht wordt inkomsten uit economische activiteiten door middel van permanente vestiging op Spaans grondgebied geacht te zijn verkregen op Spaans grondgebied. In overeenstemming met de Spaanse wetgeving wordt een natuurlijke of rechtspersoon geacht een vaste vestiging te hebben wanneer zij het volgende op Spaans grondgebied hebben:

 • hoofdkantoor
 • vestigingen
 • kantoren
 • fabrieken
 • workshops
 • magazijnen, winkels of andere etablissementen
 • mijnen
 • olie- of gasbronnen
 • steengroeven
 • landbouw, bosbouw, veeteelt of welke dan ook andere plaats van exploratie of winning van natuurlijke bronnen.
 • Bouw-, installatie- of montagewerkzaamheden waarvan de duur langer is dan zes maanden.

 

Kort gezegd, wanneer een niet-ingezetene in Spanje, in welke hoedanigheid dan ook, faciliteiten of werkplaatsen van elk type waarin zij gewoonlijk geheel of gedeeltelijk zaken doen of wanneer zij in Spanje optreden via een agent die bevoegd is om contracten te sluiten namens en voor rekening van de niet-ingezeten persoon of organisatie, op voorwaarde dat zij deze bevoegdheden gewoonlijk uitoefenen, worden zij beschouwd als niet-ingezetenen die handelen via een vaste vestiging.

 

OVEREENKOMST


Wanneer een overeenkomst van toepassing is om dubbele belastingheffing te voorkomen, moet rekening worden gehouden met de definitie van vaste vestiging in de overeenkomst. Dit is normaal gesproken restrictiever dan in de Spaanse wetgeving. Bovendien bevestigen de overeenkomsten in het algemeen de autoriteit van de staat waar de vaste vestiging is gevestigd om belasting te heffen, die bepaalt dat bedrijfswinsten, indien verkregen door middel van een vaste vestiging gevestigd in Spanje, of inkomsten uit beroepsactiviteiten, indien verkregen via een vaste basis, kunnen worden onderworpen aan belasting in Spanje, in welk geval ze zullen worden belast volgens de Spaanse nationale wetgeving.

 

BELASTINGEN


Volgens de Spaanse wetgeving zullen niet-ingezetenen die inkomsten verwerven via een vaste vestiging in Spanje belasting betalen over het geheel van de inkomsten die aan deze vestiging kunnen worden toegerekend, ongeacht het inkomen.
Het toerekenbaar inkomen bestaat uit de inkomsten uit de economische activiteiten of uit de activiteiten van deze vaste vestiging, die voortvloeien uit elementen die verband houden met de vaste vestiging en de aansprakelijk geachte opbrengsten uit hoofde van de gerelateerde elementen.
Verantwoordelijke meerwaarden of -verliezen zijn die welke functioneel verband houden met de uitvoering van de activiteit. Onder meer worden verstaanbare winsten of verliezen die opnieuw zijn toegewezen binnen de drie belastingperioden volgend op het tijdstip waarop ze werden gemaakt.
De activa die representatief zijn voor deelnemingen in het kapitaal van een organisatie, worden alleen beschouwd als meerwaarde-inkomsten of -verliezen wanneer de permanente organisatie een bijkantoor is dat is geregistreerd in het handelsregister, deze activa worden weergegeven in de rekeningen van de permanente organisatie en als een permanente organisatie die kan worden beschouwd als moederorganisatie, deze permanente organisatie heeft een overeenkomstige organisatie van materiële middelen en personeel beschikbaar om deze aandelen te leiden en te beheren.

De belastbare basis van de vaste inrichting zal worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van het algemene stelsel van vennootschapsbelasting, waarbij het systeem van compensatie voor negatief belastbare grondslagen wordt toegepast, met de volgende speciale activiteitsgebieden:

 • Toepassing van de regels voor transacties tussen verbonden partijen uitgevoerd door de vaste vestiging met het hoofdkantoor, of met een andere vaste vestiging van hetzelfde hoofdkantoor en met andere personen of organisaties die verbonden zijn met het hoofdkantoor of zijn vaste vestigingen, hetzij die welke zich op Spaans grondgebied of in het buitenland bevinden.
 • Over het algemeen, niet-aftrekbaarheid van de betalingen die de vaste inrichting maakt naar het hoofdkantoor voor vergoedingen, rente, commissies, technische assistentie, diensten en voor het gebruik of de toewijzing van activa of rechten. (Zie de sectie “Geschatte uitgaven en toegerekende inkomsten uit de interne activiteiten van een PE”).
 • Aftrekbaarheid van een deel van de algemene beheers- en administratieve overheadkosten door het hoofdkantoor die in rekening worden gebracht bij de vaste vestiging, zo lang als ze zijn weergegeven in de rekeningen van de vaste vestiging en voortdurend en rationeel in rekening worden gebracht. Voor de bepaling van deze uitgaven is voorzien dat de belastingbetalers voorstellen kunnen indienen bij de Belastingdienst voor de waardering van het deel van de algemene beheers- en administratiekosten die aftrekbaar worden geacht.
 • Vanaf 1 januari 2015 is de belastbare basis het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van de volgende activa:
  1. Activa die deel uitmaken van een vaste vestiging op het Spaanse grondgebied die met handelen ophouden.
  2. Activa die eerder deel uitmaakten van een vaste inrichting die zich op Spaans grondgebied bevond en die naar het buitenland worden overgebracht.

De betaling van de belastingschuld als gevolg van de toepassing van 2) hierboven, in het geval van bezittingen.

Reacties zijn gesloten.