Inkomsten uit arbeid

INTERNE REGELINGEN


Volgens de Spaanse wetgeving wordt in de volgende gevallen inkomsten uit arbeid op Spaans grondgebied verstaan:

 • In het algemeen, wanneer dit inkomen direct of indirect afkomstig is van een persoonlijke activiteit die wordt uitgevoerd op Spaans grondgebied.
 • Openbare vergoeding betaald door de Spaanse regering, behalve wanneer het werk volledig in het buitenland wordt uitgevoerd en dergelijke inkomsten in het buitenland onderworpen zijn aan een persoonlijke belasting.
 • Vergoeding van werknemers van schepen en luchtvaartuigen in internationaal verkeer betaald door ingezeten werkgevers of organisaties of door vaste inrichtingen gevestigd op Spaans grondgebied, behalve wanneer het werk geheel in het buitenland wordt uitgevoerd en dergelijke inkomsten in het buitenland onderworpen zijn aan een persoonlijke belasting.

Volgens de Spaanse wetgeving zijn bepaalde soorten inkomsten ook vrijgesteld:

 • Publieke beurzen en beurzen toegekend door organisaties zonder winstoogmerk die onder de speciale regeling vallen die valt onder afdeling II van Wet 49/2002, van 23 december, betreffende het belastingstelsel van organisaties zonder winstoogmerk en belastingvoordelen voor patronage, en vanaf 1 januari 2015 , subsidies toegekend door bankstichtingen die vallen onder afdeling II van Wet 26/2013 van 27 december, betreffende de sociale werkactiviteiten van bouwondernemingen en bankstichtingen, te gebruiken voor officiële cursussen in Spanje of in het buitenland, op alle niveaus van de onderwijssysteem. Evenzo, openbare toelagen en dergelijke
  toegekend door non-profitorganisaties en vanaf 1 januari 2015 de hierboven vermelde bankstichtingen voor onderzoek op het gebied beschreven bij koninklijk besluit 63/2006 van 27 januari, goedkeuring van het statuut van onderzoekspersoneel in opleiding, en onderzoekssubsidies toegekend door die organisaties naar ambtenaren en ander personeel van de overheid, en naar universitaire docenten en onderzoekspersoneel.
 • Beurzen en andere bedragen ontvangen door natuurlijke personen, betaald door openbare besturen, krachtens internationale culturele, onderwijskundige en wetenschappelijke overeenkomsten of verdragen of krachtens het jaarlijkse internationale samenwerkingsplan goedgekeurd door de Raad van Ministers.

 

OVEREENKOMST


In het geval van ingezetenen in landen die een overeenkomst hebben ondertekend om dubbele belastingheffing met Spanje te vermijden, mogen de inkomsten uit arbeid in Spanje meestal worden belast door de Spaanse staat, behalve als deze drie omstandigheden samenvallen:

 1. de niet-ingezetene niet tijdens het belastingjaar in kwestie meer dan 183 dagen in Spanje verblijft,
 2. dat de vergoedingen zijn betaald door een niet-ingezeten werkgever
 3. dat deze vergoedingen niet worden ondersteund door een vaste vestiging of een vaste basis die de werkgever heeft in Spanje.

 

BELASTINGEN


Het inkomen verkregen uit andere bronnen dan een vaste vestiging moet voor elke gedeeltelijke of totale aangegroeide inkomstenbelasting worden vermeld.
Over het algemeen is de belastbare basis het volledige bedrag, d.w.z. zonder aftrek van kosten. In het geval van belastingplichtigen die woonachtig zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie en voor overlopende posten vanaf 1 januari 2015, in een staat van de Europese Economische Ruimte met een effectieve uitwisseling van informatie (zie bijlage VI), kunnen de volgende kosten worden afgetrokken om de belastbare grondslag te bepalen:

 • A) Als de inkomsten zijn opgebouwd tot en met 31 december 2014: kosten voor elke in wet 35/2006 betreffende inkomensbelasting genoemde inkomstencategorie kunnen worden afgetrokken van inkomsten die zijn verkregen sinds 1 januari 2010, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan inkomsten verkregen in Spanje, en kan een directe en onlosmakelijke link naar de activiteit die wordt nagestreefd in Spanje erkennen
 • B) Als de inkomsten zijn opgebouwd sinds 1 januari 2015, zijn de volgende aftrekbaar:
  • a) In het geval van natuurlijke personen (particulieren), kosten genoemd in Wet 35/2006 van 28 november, de Wet op de personenbelasting, op voorwaarde dat de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met in Spanje verkregen inkomsten, en een directe en onlosmakelijke link met de activiteit die in Spanje wordt uitgeoefend.
  • b) in het geval van vennootschappen, aftrekbare kosten opgesomd in de Wet op de vennootschapsbelasting, mits de belastingbetaler erkent dat deze rechtstreeks verband houden met in Spanje verkregen inkomsten en een rechtstreekse en onlosmakelijke band met de in Spanje gevolgde activiteit kunnen erkennen. Wanneer, volgens de Spaanse wetgeving en indien van toepassing de overeenkomst, werkinkomsten in Spanje onderhevig kunnen zijn aan belasting, zal het worden betaald aan het algemene belastingtarief.

Jaar 2011: belastingtarief 24%
Jaar 2012-2014: belastingtarief 24,75%
Jaar 2015: residenten EU en IJsland en Noorwegen tot 11-07: 20%, vanaf 12/07 19,50% andere belastingplichtigen : 24%
Vanaf jaar 2016: residenten EU en IJsland en Noorwegen 19%, andere belastingplichtigen: 24%

 

Speciale gevallen:

 • Winstuitkeringen door niet-ingezetenen op Spaans grondgebied, op voorwaarde dat zij geen inkomstenbelastingbetalers zijn, die hun diensten verrichten in diplomatieke missies en Spaanse consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland, wanneer er geen specifieke regels zijn die voortvloeien uit internationale verdragen waarbij Spanje partij is , worden belast tegen een tarief van 8%.
 • Inkomsten uit arbeid ontvangen door niet-ingezeten natuurlijke personen op grond van een contract voor bepaalde tijd voor seizoenarbeiders, in overeenstemming met arbeidsvoorschriften, zullen worden belast tegen een tarief van 2%.
  Inhoudingen: alleen de volgende aftrekkingen zijn toegestaan uit het belastbaar inkomen:

  • Inhoudingen voor giften, onder de voorwaarden beschreven in de wet op de inkomstenbelasting en in de wet op het belastingstelsel van non-profitorganisaties en van belastingvoordelen voor patronage.
  • Belastinginhouding die is toegepast op het inkomen van de belastingbetaler.

Reacties zijn gesloten.