Niet-Resident


administratie
Om na te gaan wanneer u als niet-resident wordt aangemerkt, staan hieronder de vereisten van de Spaanse belastingdienst voor resident.

1. Residentie voor natuurlijke personen

Natuurlijke personen (particulieren) worden geacht hun gebruikelijke verblijfplaats in Spanje te hebben wanneer een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • Ze blijven gedurende een kalenderjaar langer dan 183 dagen in Spanje. Om de verblijfsperiode te bepalen, worden de sporadische afwezigheden berekend, behalve die waarbij de fiscale verblijfsstatus in een ander land is bewezen. In het geval van landen of gebieden die zijn aangeduid als belastingparadijzen, kan de Belastingdienst een bewijs van verblijf in dat belastingparadijs verlangen gedurende een periode van 183 dagen in het kalenderjaar. Om de verblijfsperiode te bepalen, zijn tijdelijke verblijven in Spanje die het gevolg zijn van contractuele verplichtingen in overeenkomsten van culturele of humanitaire samenwerkingsverbanden die gratis zijn uitgevoerd met de Spaanse overheidsdiensten niet inbegrepen.
 • Ze situeren de belangrijkste basis of centrum van hun activiteiten of economische activiteiten, direct of indirect, in Spanje. Ook wordt verondersteld, behalve wanneer het tegendeel wordt bewezen, dat een belastingplichtige zijn gebruikelijke verblijfplaats in Spanje heeft, wanneer de niet wettelijk gescheiden echtgenoot en de minderjarige kinderen ten gevolge van bovengenoemde criteria gewoonlijk in Spanje wonen. Bovendien zullen Spaanse staatsburgers die hun nieuwe verblijfplaats in een belastingparadijs bewijzen (bijlage V), de voorwaarde van belastingbetalers voor persoonlijke inkomstenbelasting blijven handhaven, zowel in het belastbare tijdperk waarin zij hun woonplaats wijzigen als in de vier volgende belastingen periodes. Een natuurlijke persoon zal gedurende een kalenderjaar als ingezeten of niet-ingezetene worden beschouwd, aangezien een verandering van woonplaats niet betekent dat het belastbaar tijdperk wordt onderbroken.

 

ACCREDITATIE VAN BELASTING RESIDENT
Belastingresidentie wordt bewezen door middel van een certificaat afgegeven door de verantwoordelijke belastingdienst van het betreffende land. De geldigheidsduur van deze certificaten is één jaar.
Een persoon kan een verblijfsvergunning of een administratieve verblijfplaats in een staat hebben en niet als een fiscale inwoner in die staat worden beschouwd.

 

OVEREENKOMSTEN EN DUBBELE RESIDENTIE
In de door Spanje ondertekende overeenkomsten om dubbele belasting te voorkomen, om een ​​persoon als inwoner van een staat te definiëren, wordt verwezen naar de interne wetgeving van elke staat. Rekening houdend met het feit dat elke staat andere criteria kan vaststellen, kunnen twee staten een persoon als ingezetene beschouwen.

In deze gevallen bevatten de overeenkomsten over het algemeen de volgende criteria om te voorkomen dat een persoon als inwoner in beide staten wordt beschouwd:

 1. Een persoon zal zijn woonplaats hebben in de staat waarin hij zijn vaste woning heeft.
 2. Als zij in beide Staten een permanent tehuis tot hun beschikking hebben, worden zij beschouwd als inwoners van het land waarmee zij de nauwste persoonlijke en economische betrekkingen onderhouden (centrum van levensbelangen).
 3. Als de bovenstaande criteria niet kunnen worden vastgesteld, worden ze beschouwd als inwoners van de staat waar ze gewoonlijk wonen.
 4. Als een persoon gewoonlijk in beide landen woont of niet in een van beide woont, wordt hij geacht inwoner te zijn van het land waarvan hij de nationaliteit bezit.
 5. Ten slotte, als zij een onderdaan van beide landen zijn, of van geen van beide, zullen de verantwoordelijke autoriteiten de zaak in onderling overleg oplossen.

 

2. Overige persoonlijk aspecten


In aanvulling op de belastingbetaler (niet-ingezetenen) zijn de volgende persoonlijke aspecten belangrijk:

 • De vertegenwoordiger
 • Gezamenlijke en verschillende garantiegevers

De vertegenwoordiger
Niet-ingezeten belastingplichtigen zijn verplicht om een ​​persoon of organisatie die in Spanje woont te benoemen om hen te vertegenwoordigen in de omgang met de belastingdienst in de volgende gevallen:

 • Wanneer zij door permanente vestiging werken.
 • Wanneer de belastingbetaler een organisatie is onder het systeem van inkomstenverdeling in het buitenland met “aanwezigheid op Spaans grondgebied”.
 • Wanneer zij diensten verlenen, technische bijstand verlenen, installatie- of montagewerkzaamheden ontplooien die voortvloeien uit engineeringcontracten en, in het algemeen, uit activiteiten of financiële verrichtingen die in Spanje worden uitgevoerd, niet via een vaste inrichting, waarbij de belastbare basis het verschil is tussen de bruto-inkomsten en de personeelskosten, materialen en andere benodigdheden.
 • Wanneer de Belastingdienst dit vereist.
 • Wanneer zij ingezetenen zijn in landen of gebieden waarmee geen effectieve overeenkomst tot uitwisseling van belastinginformatie bestaat, en die houders zijn van activa die zijn gevestigd in of rechten die worden afgewikkeld of uitgeoefend op Spaans grondgebied, met uitzondering van effecten die worden verhandeld op officiële secundaire markten.

Belastingbetalers kunnen echter vrijwillig een vertegenwoordiger met een woonplaats in Spanje aanwijzen die kan dienen als communicatiekanaal met de Belastingdienst. Vertegenwoordigers van niet-ingezeten belastingplichtigen die in Spanje via een vaste inrichting opereren en van organisaties in het speciale belastingstelsel voor in het buitenland gevestigde inkomstenbelasting met een “aanwezigheid op Spaans grondgebied” zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van belastingverplichtingen.

 

De hoofdelijke aansprakelijkheid

De volgende personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van belastingverplichtingen die overeenkomen met de inkomsten die zij hebben betaald of de inkomsten uit activa of de aanbetaling of het beheer van de door hen aanbevolen rechten:

 • De betaler van het inkomen opgebouwd zonder vaste woonplaats.
 • De bewaarder of beheerder van de activa of rechten die niet via een vaste inrichting worden geëffectueerd.

Bovendien, in het geval van inkomensbetalers, en in het geval van bewaargevers of beheerders van activa of rechten die betrekking hebben op ingezetenen in landen of gebieden die als belastingparadijzen worden beschouwd (aanhangsel V), kunnen de Belastingdienst rechtstreeks met de aansprakelijke partij onderhandelen, zonder de noodzaak voor elke actie die verantwoordelijkheid toeschrijft.

Er is echter geen gezamenlijke verantwoordelijkheid als deze voortvloeit uit de toepassing van de verplichting om belasting in te houden.

Vertegenwoordigers van niet-ingezeten belastingplichtigen die in Spanje via een vaste inrichting opereren en van organisaties in het speciale belastingstelsel voor in het buitenland gevestigde inkomstenbelasting met een “aanwezigheid op Spaans grondgebied” zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van belastingverplichtingen.

 

3. BELASTING OP DE MEESTE INKOMENSOORTEN


Niet-ingezeten natuurlijke en rechtspersonen worden als niet-ingezeten belastingplichtige inkomsten beschouwd voor zover zij inkomsten verwerven op Spaans grondgebied, zoals gedefinieerd in de belasting. In het geval waarin de belastingplichtige woonachtig is in een land waarmee Spanje een overeenkomst heeft ondertekend om dubbele belastingheffing te voorkomen, is het noodzakelijk bekend te zijn met de bepalingen ervan, omdat in sommige gevallen de belasting minder is en in andere gevallen geen inkomsten mogen worden ingeleverd voor belastingheffing in Spanje als specifieke omstandigheden aanwezig zijn.

In deze gevallen waarin inkomen niet in Spanje kan worden belast (vrijgesteld bij overeenkomst) of wordt belast met een limiet, moet de niet-ingezeten belastingbetaler zijn verblijfsvergunning bewijzen in het land waarmee Spanje de overeenkomst heeft ondertekend, met gebruikmaking van het overeenkomstige certificaat van ingezetenschap afgegeven door de belastingautoriteiten van hun land, die expliciet moeten aangeven dat de belastingplichtige inwoner is in de zin van de overeenkomst.

De criteria voor de belangrijkste inkomensvormen die moeten worden begrepen als verkregen op Spaans grondgebied, belastingen volgens de interne Spaanse voorschriften en overeenkomsten om dubbele belasting te voorkomen, worden hieronder gegeven.

 • Inkomen:
  • Inkomsten uit arbeid
  • Pensioen
  • Management Fees
  • Inkomsten uit liquide middelen (dividenden, rente, royalty’s)
  • Inkomsten uit onroerend goed
 • Inkomsten uit economische activiteit
  • Inkomen uit economische activiteit verkregen via permanente vestiging
  • Inkomen uit economische activiteit verkregen zonder permanente vestiging
 • Inkomsten van stedelijke vastgoedactiva
 • Kapitaal winst (meerwaarde)
  • Kapitaal winst uit de verkoop van onroerend goed
  • Overige kapitaal winst

 

4. Inhouding op inkomen niet verkregen via permanente vestiging


 • Belastingbetalers verplicht om belasting in te houden
 • Inkomenssoorten afhankelijk van inhouding van belasting
 • Documentatie
 • Bedrag van de inhouding
 • Verplichting om aangifte in te dienen door belastingplichtigen

 

5. Inkomen van inkomen niet verkregen via permanente vestiging voor niet-ingezetenen


 • Verplichting om te bewaren
 • Formulier en periode van indiening
 • Documentatie
 • Manieren om te archiveren van het formulier 210

 

6. Bijzondere belasting op vastgoedbeleggingen van niet-ingezetene organisaties


 

7. Speciale belasting op prijzen van bepaalde loterijen en weddenschappen


 

 

8. Facultatieve regelingen


 • Werknemers die naar Spaans grondgebied verhuizen
 • Belastingplichtigen die ingezeten zijn in andere lidstaten van de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte met operationele uitwisseling van belastinginformatie.

 

9. Bijzondere procedure voor het bepalen van de belastingheffing op het werkinkomen in geval van verandering woonplaats


 • Werknemers die naar Spaans grondgebied verhuizen
 • Werknemers die naar het buitenland verhuizen

 

Bron: Spaanse Belastingdienst – FOLLETO IRNR Rentas 2011 y ss-versión11_en_gb

Reacties zijn gesloten.